Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN SNIPEBIZ, LLC

De eSnipe Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de eSnipe Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

SNIPEBIZ, LLC behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de eSnipe-diensten worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten in verband met het gebruik van de eSnipe-diensten. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden die op bepaalde websites zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van de eSnipe-diensten houdt in dat u instemt met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

BEPERKINGEN VOOR PERSOONLIJK EN COMMERCIEEL GEBRUIK

Tenzij anders vermeld, zijn de eSnipe-diensten voor uw persoonlijk en commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten die van de eSnipe site/dienst zijn verkregen wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Uw gebruik van eSnipe is onderworpen aan ons Privacybeleid. U stemt ermee in dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, en dat het redelijk en aanvaardbaar voor u is. Uw aanvaarding van deze Voorwaarden is ook uw instemming met de informatiepraktijken in ons Privacybeleid.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor het gebruik van de eSnipe site/service, zult u de eSnipe site/service niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de eSnipe-website/dienst niet gebruiken op een manier die de eSnipe-website/dienst (of het/de netwerk(en) dat/die met de eSnipe-website/dienst is/zijn verbonden) kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van de eSnipe-website/dienst door een andere partij kan hinderen. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot een eSnipe site/dienst, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een eSnipe site/dienst, door middel van hacking, password mining of op welke andere wijze dan ook. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de eSnipe-site/dienst.

SOFTWARE EN INHOUD

Alle inhoud en software (indien aanwezig) die beschikbaar wordt gesteld om te bekijken en/of te downloaden in verband met de eSnipe-site/diensten, met uitzondering van inhoud en/of software die beschikbaar kan worden gesteld door eindgebruikers via een communicatiedienst, ("Software") is eigendom van en is het auteursrechtelijk beschermde werk van SNIPEBIZ, LLC en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Uw gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, indien van toepassing, die bij de Software wordt geleverd of is gevoegd ("Licentieovereenkomst"). U mag geen Software installeren of gebruiken die vergezeld gaat van een Licentieovereenkomst of deze bevat, tenzij u eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

Voor alle software die niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, verleent SNIPEBIZ, LLC u, de gebruiker, hierbij een herroepbare persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van de specifieke eSnipe-site/dienst in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen van eigendomsrecht intact laat. Elke reproductie of herdistributie van de inhoud en/of Software is uitdrukkelijk verboden door de wet, en kan resulteren in ernstige burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen tot het uiterste worden vervolgd. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE INHOUD OF SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. U erkent dat de Software, en alle begeleidende documentatie en/of technische informatie, onderworpen is aan de toepasselijke export controle wetten en voorschriften van de VS. U stemt ermee in de Software niet te exporteren of herexporteren, direct of indirect, naar landen die onderhevig zijn aan exportbeperkingen van de VS.

DISCLAIMER AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten die opgenomen zijn in of beschikbaar zijn via de eSnipe-site/diensten kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de eSnipe-site/diensten en aan de informatie daarin. SNIPEBIZ, LLC en/of haar respectieve leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de eSnipe site/diensten. Advies ontvangen via de eSnipe site/diensten dient niet te worden vertrouwd voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een geschikte professional te raadplegen voor specifiek advies op maat van uw situatie.

SNIPEBIZ, LLC en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de eSnipe site/diensten voor enig doel. Al deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd "zoals het is" zonder garantie van welke aard dan ook. SNIPEBIZ, LLC en/of haar respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, titel en niet-inbreuk.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat SNIPEBIZ, LLC niet verantwoordelijk is voor onbevoegde toegang tot of wijziging van uw uitzendingen of gegevens, materiaal of gegevens die al dan niet zijn verzonden of ontvangen, of transacties die zijn aangegaan via een eSnipe-site/dienst. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat SNIPEBIZ, LLC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende of illegale inhoud of gedragingen van enige andere partij of enige inbreuk op de rechten van een ander, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat SNIPEBIZ, LLC niet verantwoordelijk is voor enige inhoud die wordt verzonden met gebruikmaking van en/of opgenomen in een eSnipe-site/dienst door een derde partij.

In geen geval zal SNIPEBIZ, LLC en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met het gebruik of de prestaties van de eSnipe site / diensten, met de vertraging of het onvermogen om de eSnipe site / diensten of gerelateerde diensten te gebruiken, de levering van of het uitblijven van de levering van diensten, of voor informatie, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen verkregen via de eSnipe site/diensten, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de eSnipe site/diensten, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien SNIPEBIZ, LLC of een van haar leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade. Omdat sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. Indien u ontevreden bent over een deel van de eSnipe site/diensten, of over een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie het gebruik van de eSnipe site/diensten te staken.

BEËINDIGING / TOEGANGSBEPERKINGEN

SNIPEBIZ, LLC behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot enige of alle eSnipe site/diensten en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan te beëindigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. SNIPEBIZ, LLC kan de eSnipe site/diensten op elk moment beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. U aanvaardt dit risico en doet afstand van alle claims, van welke aard dan ook, in verband met een dergelijke beëindiging van de eSnipe-website/diensten.

SNIPEBIZ, LLC kan ook uw toegang tot de eSnipe site/dienst(en) beëindigen of opschorten wegens inactiviteit, hetgeen wordt gedefinieerd als het niet inloggen bij een bepaalde dienst gedurende een langere periode, zoals bepaald door SNIPEBIZ, LLC. De tijd die SNIPEBIZ, LLC momenteel als een "lange" periode beschouwt, is 6 maanden. Bij beëindiging van de eSnipe site/dienst vervalt uw recht om de eSnipe site/dienst te gebruiken onmiddellijk.

SNIPEBIZ, LLC is niet verplicht inhoud te bewaren of ongelezen of niet-verzonden berichten aan u of aan derden door te sturen.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKMEDEDELINGEN

De gehele inhoud van de eSnipe Website is: Copyright (c) 2000 - 2024 SNIPEBIZ, LLC en/of haar leveranciers, 8620 North New Braunfels, Suite 422, San Antonio, TX 78217, V.S. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2021

Switch to English